Sposób pracy

Jak zaczynamy?

Każdy rodzaj terapii zaczynamy od konsultacji, które trwają – w zależności od potrzeb klienta – od jednego do trzech spotkań. Omawiane są wówczas trudności i oczekiwania klienta, przeprowadzany jest wywiad, ustalana jest częstotliwość spotkań i rodzaj terapii. Na koniec zawierany jest kontrakt z klientem określający cele terapii i czas jej trwania.

Jak pracujemy?

Osią mojej pracy jest nurt integratywny (inaczej eklektyczny). Wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne, dobierając metody i techniki pracy do zgłaszanych przez klienta trudności i jego potrzeb. Korzystam głównie z dwóch nurtów psychoterapii: humanistycznej i egzystencjalnej.

W podejściu humanistyczno-egzystencjalnym najważniejsze jest wewnętrzne doświadczanie przez klienta „tu i teraz”, na co składają się doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego. Klient w trakcie terapii uczy się rozumieć swoje emocje i przeżyte doświadczenia, a poprzez to kształtuje więź z samym sobą. Rozwój obrazu samego siebie sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Zasadniczym ekspertem w terapii jest sam pacjent, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi. Zasada skupiania się i eksplorowania „tu i teraz” pozwala na stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, bezwarunkowej akceptacji i empatii, dzięki czemu klient zaczyna się w pełni samoaktualizować. Terapia polega na zbliżaniu się pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym istnieniu. Ważny jest również kontekst filozoficzno – egzystencjalny funkcjonowania człowieka.

Korzystam również z narzędzi pracy związanych z innymi nurtami psychoterapeutycznymi. Próbuję zrozumieć mechanizmy funkcjonowania klienta szukając inspiracji także w nurcie psychodynamicznym, a szczególnie w działaniu procesów nieświadomych i konfliktów wewnętrznych. W pracy z klientami doświadczającymi lęku i obniżonego nastroju sięgam po narzędzia pracy pochodzące z nurtu poznawczo-behawioralnego.

Jak kończymy?

Terapię kończymy, gdy jesteśmy na to gotowi – zgodnie z zawartym kontraktem po osiągnięciu wyznaczonych w nim celów. Kiedy klient uzna, że cele zostały spełnione, proponuję realizację około trzech spotkań podsumowujących dotychczasową wspólną pracę. Omawiamy na nich zmiany w sposobie funkcjonowania klienta, jego sukcesy oraz zasoby, które w przyszłości pozwolą mu radzić sobie w trudnych sytuacjach.