New-Mind4U
Pomoc psychologiczna
i Psychoterapia


Dorota Özdemir

Oferta

Na konsultację i do pracy terapeutycznej zapraszam osoby dorosłe, adolescentów a także dzieci od 12tego roku życia, które chcą lepiej zrozumieć siebie, kształtować więź z samym sobą, pragną samorozwoju, a także te, które doświadczają: obniżonego lub chwiejnego nastroju, depresji, lęków, poczucia osamotnienia, kryzysu życiowego, emocjonalnego, w związku, trudności w relacjach z ludźmi, nieśmiałości, wycofania, problemów wychowawczych i problemów wynikających z zaburzeń odżywiania czy zachowania. W pracy terapeutycznej szczególną uwagę przykładam do uczuć, które pomagam dostrzegać, robić im przestrzeń i pozwolić by stanowiły pomoc i wskazówkę w wybieraniu ścieżek życiowych. W trakcie spotkań z terapeutą klienci, poprzez różnorodne doświadczenia, mogą budować lepsze zrozumienie siebie i swoich relacji z innymi. Uczą się rozpoznawać i wyrażać emocje oraz własne potrzeby.
Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest spotkaniem dwóch osób. Otwartość i akceptacja terapeuty oraz kierowanie przez niego uwagi na uczucia i znaczenia nadawane realnym wydarzeniom życiowym przez klienta sprzyja wytworzeniu przymierza terapeutycznego. Ta bezpieczna przestrzeń pozwala klientowi na wzrost samoświadomości oraz poznanie mechanizmów własnego działania i innych sposobów zachowania. W wyniku terapii klient uczy się, jak może reagować na doświadczenia życiowe bez krzywdy dla niego i innych.

Terapia krótkoterminowa TSR

Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach TSR, to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia. Przedmiotem jej zainteresowania nie jest więc przeszłość, a raczej teraźniejszość i przyszłość. O tyle zajmuje się historią życia klienta, o ile można z niej odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna obejmuje szeroki zakres działań psychologicznych: promocja zdrowia – działania nastawione na rozwój cech, które sprzyjają kształtowaniu i zachowaniu zdrowia prewencja – zapobieganie patologii poradnictwo psychologiczne – pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych interwencja kryzysowa – pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych psychoterapia, resocjalizacja – pomoc w zmniejszeniu i usunięciu zaburzeń emocjonalnych

Terapia par

W terapii par istota zmiany dotyczy relacji między partnerami. Uczestniczą w niej małżeństwa lub pary. Podczas sesji terapii par można poprawić sposób komunikowania się, lepiej zrozumieć bliskie osoby, okazywać sobie uczucia oraz wsparcie. Terapeuta zachowuje neutralność, nie wchodzi w koalicję z żadną ze stron.

Aby zapisać się na wizytę napisz lub zadzwoń:
501 104 012

Formularz kontaktowy

O mnie

Jestem DSC_3183małeJApsychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.

Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej, metod terapii krótkoterminowej w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz jako praktyk metody Bena Furmana Kid Skills w zakresie obu programów.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), będącej również członkiem WAPCEPC World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

Dodatkowo ukończyłam roczne szkolenie psychoterapeutyczne Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży (Centrum CBT), roczne psychoterapeutyczne Szkolenie Psychoanalityczne z podstaw psychoterapii dzieci i młodzieży (Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej, Warszawa). Obecnie jestem w trakcie rocznego szkolenia w zakresie grupowego treningu terapeutycznego we Wrocławiu.

Jestem również absolwentką wielu szkoleń i warsztatów, np.:

 • Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (poziom podstawowy i zaawansowany – Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes),
 • Kid Skills w zakresie dwóch metod Bena Furmana – programów Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny! (tytuł Praktyka – Polski Instytut Szkoleniowy Centrum Terapii Krótkoterminowej),
 • Szkolenie z pracy z parą w ujęciu EFT (Emotion Focused Therapy) poziom A i B,
 • Warsztaty pracy z parą w ujęciu EFT (Emotion Focused Therapy)/EFT Couples Therapy Workshops (Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii),
 • Szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA), poziom 1 i 2
 • Trauma a zaburzenia odżywania – szkolenie prowadzone przez dr Frederike Jacobs – psycholog, psychoterapeuta, superwizorka, specjalistka w zakresie terapii zaburzeń odżywiania,
 • metody Biofeedback (Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed).

Doświadczenie zdobywałam odbywając 350 godzinny staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracując w IPiN, świetlicy socjoterapeutycznej i zakładach penitencjarnych. W l. 2016-2017 prowadziłam autorskie zajęcia skierowane do pacjentów IPiN. Stosuję się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, przestrzegam tajemnicy zawodowej, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę psychoterapię:

 • indywidualną osób dorosłych i adolescentów a także dzieci od 12tego roku życia, potrzebujących wsparcia i zrozumienia, mających różne trudności życiowe: emocjonalne, społeczne, osób po traumach, z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania, osobowości, doznającymi epizodów psychotycznych, przeżywających w sposób problematyczny relacje z innymi, będącymi w sytuacji kryzysu życiowego,
 • osób związanych z formacjami mundurowymi: funkcjonariuszami i pracownikami Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzami Wojska Polskiego, którzy zmagają się ze skrajnymi sytuacjami, własnymi słabościami i konsekwencjami wynikającymi z pełnienia specyficznej służby oraz członkami ich rodzin,
 • osób duchownych i zakonnych,  uwzględniając w terapii specyfikę powołania kapłańskiego i zakonnego,
 • osób realizujących proces lub uczestniczących w procesie zarządzania – menadżerów, liderów korporacji, przedsiębiorstw, w których duże znaczenia ma organizacja pracy, procedury, relacja podporządkowania,
 • w kontakcie wykorzystuję szeroki wachlarz możliwości, jakie daje nurt psychoterapii integracyjnej, a także metody terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, dostosowując specyfikę pracy do potrzeb klienta. Wspieram także rozwój wewnętrzny oraz interpersonalny; spotkania odbywają się w atmosferze pełnej akceptacji i zaufania.

Sposób pracy

Jak zaczynamy?

Każdy rodzaj terapii zaczynamy od konsultacji, które trwają – w zależności od potrzeb klienta – od jednego do trzech spotkań. Omawiane są wówczas trudności i oczekiwania klienta, przeprowadzany jest wywiad, ustalana jest częstotliwość spotkań i rodzaj terapii. Na koniec zawierany jest kontrakt z klientem określający cele terapii i czas jej trwania.

Jak pracujemy?

Osią mojej pracy jest nurt integratywny (inaczej eklektyczny). Wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne, dobierając metody i techniki pracy do zgłaszanych przez klienta trudności i jego potrzeb. Korzystam głównie z dwóch nurtów psychoterapii: humanistycznej i egzystencjalnej.

W podejściu humanistyczno-egzystencjalnym najważniejsze jest wewnętrzne doświadczanie przez klienta „tu i teraz”, na co składają się doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego. Klient w trakcie terapii uczy się rozumieć swoje emocje i przeżyte doświadczenia, a poprzez to kształtuje więź z samym sobą. Rozwój obrazu samego siebie sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Zasadniczym ekspertem w terapii jest sam pacjent, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi. Zasada skupiania się i eksplorowania „tu i teraz” pozwala na stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, bezwarunkowej akceptacji i empatii, dzięki czemu klient zaczyna się w pełni samoaktualizować. Terapia polega na zbliżaniu się pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym istnieniu. Ważny jest również kontekst filozoficzno – egzystencjalny funkcjonowania człowieka.

Korzystam również z narzędzi pracy związanych z innymi nurtami psychoterapeutycznymi. Próbuję zrozumieć mechanizmy funkcjonowania klienta szukając inspiracji także w nurcie psychodynamicznym, a szczególnie w działaniu procesów nieświadomych i konfliktów wewnętrznych. W pracy z klientami doświadczającymi lęku i obniżonego nastroju sięgam po narzędzia pracy pochodzące z nurtu poznawczo-behawioralnego.

Jak kończymy?

Terapię kończymy, gdy jesteśmy na to gotowi – zgodnie z zawartym kontraktem po osiągnięciu wyznaczonych w nim celów. Kiedy klient uzna, że cele zostały spełnione, proponuję realizację około trzech spotkań podsumowujących dotychczasową wspólną pracę. Omawiamy na nich zmiany w sposobie funkcjonowania klienta, jego sukcesy oraz zasoby, które w przyszłości pozwolą mu radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Cennik

Najnowsze artykuły

Kontakt

Z powodu dużej ilości zgłoszeń uprzejmie proszę o kontakt poprzez wiadomości e-mail lub SMS. Proszę o cierpliwość...