TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT)

TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (SFBT – Solution Focused Brief Therapy)

Terapia SFBT jest „wybiórcza i intensywna”. Strategia i kierunek pracy determinowany jest tym, co klient uważa za najważniejsze. soul-623424_1280
Dlatego istotne jest aby pacjent przyjął na siebie współodpowiedzialność za proces terapeutyczny odważnie opowiadając o swoim problemie i angażując się w dialog z terapeutą. Sesje mają stałą długość 50 minut.

Na zakończenie terapii pacjentowi proponowane jest spotkanie katamnestyczne wyznaczone za 3 miesiące od daty zakończenia terapii. Na spotkaniu katamnestycznym podejmowana jest decyzja o zakończeniu kontaktu lub jego kontynuowaniu w formie terapii długoterminowej. Możliwe jest bezpośrednie odesłanie pacjenta na terapię długoterminową do innego terapeuty jeśli wyrazi on taką chęć. Wynika to z faktu, że
efekty terapii często są odroczone w czasie, czasem doświadczenie terapii może być zintegrowane dopiero kilka tygodni po jej zakończeniu gdy emocje wygasną.

TSR czerpie z nurtu terapii krótkoterminowych – podejście to ogniskuje się na budowaniu rozwiązań, zamiast na analizie problemu. Celem TSR jest poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której Klient się znalazł. W procesie terapeutycznym wydobywane są i wzmacniane zasoby Klienta, jego mocne strony, siła do przezwyciężania trudności, życiowa mądrość.

Terapia krótkoterminowa jest terapią „mówioną”. Relacja terapeuta-pacjent nie jest zakłócana przez wykorzystanie testów i zadań typu papier ołówek. W niektórych przypadkach terapeuta proponuję pacjentowi zadania domowe mające na celu zmianę sposobu jego funkcjonowania i przełamanie starych wzorców, jednak osią terapii jest przede wszystkim problem pacjenta i to jak ujawnia się on w relacji terapeutycznej.

Terapeuta pomaga pacjentowi uruchomić leczniczy proces. Relacja terapeutyczna opiera się na partnerstwie, pacjent jest traktowany jako ekspert w swoim procesie terapeutycznym oraz w sprawach dotyczących swojego życia. Terapeuta akceptuje sposób postrzegania pacjenta, towarzyszy mu w poszukiwaniu rozwiązań problemu, pomaga w znalezieniu najlepszego rozwiązania i koncentruje się na tym, a nie na analizowaniu zaistniałej trudności. Skupia się również na pokazaniu pacjentowi jego talentów, sukcesów, zasobów jakie pacjent odkrywa wraz z terapeutą. Proces terapeutyczny koncentruje się na potrzebach osoby, a nie na problemach, na dotychczasowych osiągnięciach. Metody pracy są dobierane do indywidualnych potrzeb pacjenta, np. podczas terapii pacjenci z lękami uczestniczą w treningu relaksacyjnym.

business-idea-680788_1280Terapia ta jest skoncentrowana na osiągnięciu przez pacjenta celu, jaki sobie wyznaczył, a nie na analizie deficytów, problemu, który spowodowały zgłoszenie się na terapię. Terapia koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, natomiast do przeszłości sięga się, aby pacjent ocenił, zobaczył w jaki sposób radził sobie z innymi kryzysami, problemami w swoim życiu. Terapia krótkoterminowa jest pomocna przy zaburzeniach lękowych, depresji, zaburzeniach jedzenia, jest stosowana przy zmniejszaniu skutków traumatycznych przeżyć takich jak np. PTSD. Znajduje ona zastosowanie w sytuacji problemów z dziećmi, rozwiązywaniu problemów w pracy, kryzysów małżeńskich oraz partnerskich, zmniejszaniu lęku egzystencjalnego, nikotynizmu, akceptacji swojej orientacji seksualnej.