* Gabinet Terapeutyczny * terapia humanistyczna, krótkoterminowa, biofeedback, Kid Skills

Oferta

Metody jakie stosuję w swojej pracy
Terapia indywidualna

Z terapii indywidualnej mogą skorzystać dzieci, młodzież i dorośli, pragnący otrzymać pomoc w rozwiązaniu swoich problemów. Terapia indywidualna jest rozmową pomiędzy terapeutą, a klientem (w przypadku dzieci mogą to być różne formy zabaw) w trakcie, której dążymy do poznania prawdziwych potrzeb klienta i pomocy w ich zaspokojeniu. Pracuję w podejściu humanistycznym, a także w podejściu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Program Kid Skills Dam Radę! Jestem z Ciebie Dumny!

Program Kid Skills stworzony został w Finlandii przez psychiatrę – dr Bena Furmana oraz jego współpracowników z Instytutu Terapii Krótkoterminowej. Kluczową ideą Dam Radę! jest nauka nowych umiejętności. Metoda sprawdza się w szerokim spektrum problemów m.in. w przypadku: lęków, zaburzeniach koncentracji, złych nawyków, napadów złości, depresji, nadpobudliwości.

TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Podejście TSR to terapia krórtkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu czerpiąca inspirację z idei Miltona Ericksona. Jest to podejście w psychoterapii skupiające się nie na problemach lecz na celach, jakie klienci chcą osiągnąć oraz na tym, co mogą oni zrobić, aby je zrealizować. Ogniskuje się na budowaniu rozwiązań, zamiast na analizie problemu.

Terapia i treningi EEG/HEG Biofeedback

Trening EEG/HEG Biofeedback usprawnia pracę mózgu, poprawia pamięć, koncentrację uwagi, samoocenę. Stosowany jest w terapii ADHD, ADD, zaburzeń procesów uczenia się i zachowania, dysleksji, stresu i różnego rodzaju napięć wewnętrznych. Wspomaga ponadto leczenie natręctw, stanów lękowych, autyzmu, parkinsonizmu, padaczki.

Aby zapisać się na wizytę napisz lub zadzwoń: 501 104 102

Formularz kontaktowy

O mnie


Nazywam się Dorota Özdemir, jestem psychologiem,  neuroterapeutą, prowadzę własny gabinet. Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, metod terapii krótkoterminowej w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz jako praktyk metody Bena Furmana Kid Skills w zakresie obu programów.  Zajmuję się także neuroterapią Neurofeedback i Biofeedback.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie szkolę się w zawodzie psychoterapeuty w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), będącej również członkiem WAPCEPC - World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.  Jestem absolwentką szkoleń z zakresu Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym, dwóch metod Bena Furmana Kid Skills (w zakresie programów Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny!), metody Biofeedback (kurs zorganizowany przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed), oraz szkoleń tematycznych m.in.: Pierwsza pomoc psychologiczna (SWPS),  Komunikacja niewerbalna (SWPS), Specyficzne trudności w nauce. Dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia – diagnoza i projektowanie terapii (CWRO), Warsztat pracy z ciałem – wstęp do bioenergetyki Lowena.
Doświadczenie zdobywałam odbywając praktyki studenckie, a także 350 godzinny staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, staż w Instytucie Rozwoju Funkcji Psychofizycznych Neurostacja, pracując w świetlicy socjoterapeutycznej i zakładach penitencjarnych.
Aktualnie prowadzę autorskie zajęcia skierowane do pacjentów IPiN, jak również terapię indywidualną dla osób potrzebujących wsparcia i zrozumienia, mających różne trudności życiowe: emocjonalne, społeczne, w relacjach, po traumach. W kontakcie wykorzystuję szeroki wachlarz możliwości, jakie daje nurt psychoterapii humanistycznej, a także metody terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz narzędzia biofeedbacku, dostosowując specyfikę pracy do potrzeb klienta. Wspieram także rozwój wewnętrzny oraz interpersonalny; spotkania odbywają się w atmosferze pełnej akceptacji i zaufania.

Stosuję się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, przestrzegam tajemnicy zawodowej, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Sposób pracy

face-67430_1280 Konsultacja Psychologiczna

Każdy rodzaj pracy terapeutycznej poprzedzony jest konsultacją psychologiczną, są to od 1 do 2 spotkań, na których omawiane są trudności i oczekiwania klienta, przeprowadzany jest wywiad, ustalany jest rodzaj terapii, częstotliwość spotkań i przypuszczalny czas i koszt jej trwania, zawierany jest kontrakt, stanowiący wzajemne zobowiązanie do pracy: terapeuta wspiera, słucha i ukierunkowuje, a Klient pracuje nad sobą, odkrywa własne możliwości i wprowadza je w życie.

TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (SFBT – Solution Focused Brief Therapy)

Terapia SFBT jest „wybiórcza i intensywna”. Strategia i kierunek pracy determinowany jest tym, co klient uważa za najważniejsze. Dlatego istotne jest aby pacjent przyjął na siebie współodpowiedzialność za proces terapeutyczny odważnie opowiadając o swoim problemie i angażując się w dialog z terapeutą. Sesje mają stałą długość 50 minut.

Na zakończenie terapii pacjentowi proponowane jest spotkanie katamnestyczne wyznaczone za 3 miesiące od daty zakończenia terapii. Na spotkaniu katamnestycznym podejmowana jest decyzja o zakończeniu kontaktu lub jego kontynuowaniu w formie terapii długoterminowej. Możliwe jest bezpośrednie odesłanie pacjenta na terapię długoterminową do innego terapeuty jeśli wyrazi on taką chęć. Wynika to z faktu, że soul-623424_1280efekty terapii często są odroczone w czasie, czasem doświadczenie terapii może być zintegrowane dopiero kilka tygodni po jej zakończeniu gdy emocje wygasną.

Psychoterapia w podejściu humanistycznym

W podejściu humanistycznym najważniejsze jest wewnętrzne doświadczenie „tu i teraz”, na które składają się doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego  – klient w trakcie terapii uczy się rozumieć swoje emocje i obiektywnie oceniać przeżyte doświadczenia, a tym samym utrzymywać swoje poczucie własnej wartości na optymalnym poziomie. Leczące, według podejścia humanistycznego, jest przede wszystkim zbliżanie się pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym tu i teraz. Ze względu na tę niepowtarzalność zasadniczym ekspertem w terapii jest sam pacjent, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi. Terapeuta nie ma na celu pouczania klienta, udzielania mu rad, interpretowania jego zachowań ani analizowania nieświadomych konfliktów lub problemów z przeszłości. Terapeuta kieruje się zasadą skupiania się na „tu i teraz”, stwarzając atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, bezwarunkowej akceptacji i empatii, dzięki czemu klient sam dokonuje zrozumienia swojego zachowania, co stopniowo prowadzi do rozwiązania problemu, zwiększa się pewność siebie klienta i zaczyna się on w pełni samoaktualizować.

Kid Skills – Metody Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie Dumny!

girl-447708_1280Metoda Dam Radę! służy zmianie zachowania dzieci i młodzieży, przy zachowaniu szacunku do ich osoby i budowaniu autentycznej współpracy. Problemy dziecka staramy się w tej metodzie przekształcić na naukę nowych umiejętności. Program oparty jest na 15 krokach, rozważanych z dzieckiem, realizowanych przy wykorzystaniu zabawy, a także stanowiącym podstawę w pomaganiu dzieciom przezwyciężenia ich problemów przy wsparciu ze strony rodziny, opiekunów, przyjaciół. Ważne tutaj jest wydobywanie postępów oraz okazywanie pozytywnej uwagi.

Terapia poprzedzona jest spotkaniem z rodzicami, opiekunami (konsultacja psychologiczna). Sesje mają stałą długość 50 minut.

Metoda Jestem z Ciebie Dumny! skierowana jest to rodziców, wychowawców oraz opiekunów i realizowana jest w trakcie konsultacji psychologicznej.  W trakcie spotkania nauczymy jak można wspierać dzieci  w przezwyciężaniu ich problemów, koncentrując się na dziecięcych umiejętnościach, a nie na dziecięcych problemach.

Treningi EEG Biofeedback  i HEG Biofeedback, terapia z połączeniem EEG, HEG Biofeedback

Brain_power

Prowadząc terapię w zakresie wymienionych wyżej metod, jako element wspierający można wprowadzić treningi EEG lub/i HEG Biofeedback. Mogą one także być realizowane samodzielnie. Terapia składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika, że pierwsze efekty treningu są widoczne po 10-12 sesjach (przy 2 sesjach w tygodniu). W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa (najczęściej 20 – 30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Sesje treningowe należy wykonywać przynajmniej dwa razy w tygodniu, najlepiej o podobnej porze dnia, najrzadziej raz w tygodniu. Bardzo skuteczny jest trening codzienny.

Terapia przy użyciu komunikatora Skype

SkypeTerapia, aby mogła przynosić klientowi zmianę, wymaga stałości i systematyczności zarówno ze strony psychologa, jak i klienta, a realizowana przy użyciu komunikatora pozwala na podtrzymanie ciągłości sesji terapeutycznych. Taki rodzaj spotkań kierowany jest więc głównie  do osób, które z jakiś powodów (wyjazd za granicę, nienormowany czas pracy, miejsce zamieszkania) nie mogą korzystać z kontaktu w gabinecie.  Realizacja spotkań terapeutycznych on-line nie powoduje utraty skuteczności terapii, ponieważ o jej powodzeniu decyduje jej jakość, która pozostaje taka sama zarówno w gabinecie, jak i komunikacji internetowej. Osoby zainteresowane taką formą kontaktu proszone są o skorzystanie w pierwszej kolejności z formularza kontaktowego w celu przekazania danych komunikatora.

Cennik

Najnowsze artykuły

Kontakt

Przedszkole im. Wandy Chotomskiej Nr 351, Warchałowskiego 4, 02-776 Warszawa - Ursynów
new.mind4u(at)gmail.com
Tel. 501 104 012